مدارک:
 • تصوير مدرك تحصيلي.
 • تصوير شناسنامه از تمام صفحات.
 • سه قطعه عكس 4×3.
 • كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم.
 • تكميل فرم ثبت نام براي معرفي و شركت در آزمون.
 • پرداخت مبلغ 4000 ريال هزينه برگزاري آزمون.
 • گواهي عدم سوء پيشينه كيفري (پس از موفقيت)‏.
 • گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از موفقيت در آزمون).
 • گواهي سلامت جسمي متناسب با حرفه (پس از موفقيت در آزمون).
شرایط صلاحیت:
 • تابعيت ايران.
 • تدين به اسلام يا يكي از اديان شناخته شده و تعهد به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 • داشتن صلاحيت اخلاقي، سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به نظام گذشته ‏(بر اساس تشخيص هيئت پنج نفري منتخب وزير كار و امور اجتماعي).‏
 • نداشتن سوء پيشينه كيفري.
 • داشتن مدرك تحصيلي.
 • عدم اعتياد به مواد مخدر.
 • داشتن سلامت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تأييد سازمان.
 • اتمام خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم.
محل مراجعه : ادارات كل آموزش فني و حرفه‌اي استان‌ها و مراكز وابسته در شهرستان‌ها